فــرم هــــای خـــــــام CRM

 

 

فرم خام ثبت شکایات

 

فرم خام نظرسنجی

 

فرم شناسایی و اولویت بندی خواسته ها و انتظارات مشتریان