حمل و نقل ریلی

انتخاب مدل حمل محصولات شرکت های فولادسازی با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS در شرکت فولاد خوزستان

هدف تحقیق حاضر، تعریف مدلی جهت انتخاب روش حمل محصولات تولیدی شرکتهای فولادی است. در حال حاضر محصولات به وسیله کامیون و خطوط ریلی مورد انتقال می یابند. در این رویکرد، بااستفاده از روش های تصمیم گیری مدرن، عوامل موثر در انتخاب مدل حمل و نقل تعیین و وزن دهی گردید. در بررسی های انجام گرفته مشخص گردید، روش انتقال محصولات با خطوط ریلی از بیشترین مطلوبیت برخوردار است. روش ریلی علیرغم مشکلات زمانبندی، عدم دسترسی دائمی و گرانی، توانسته به طور کلی تمامی ایدهآلهای مد نظر متولیان را مطابق رای آنها کسب کند. استفاده از حمل و نقل ریلی به دلیل مصرف سوخت کمتر، ایمنی بیشتر، درگیری کمتر نیروی انسانی و کیفیت حمل، میتواند انتخاب مطمئنی در حمل فولاد باشد.