خط مشی کیفیت

شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل کالا از طریق جاده ای داخل کشور فعالیت می نماید و هدف خود را بهبود مستمر کیفیت خدمات به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان قرار داده است و در این راستا، “کیفیت را حق مشتری و لازمه وجدان کاری” دانسته و خود را ملزم به تامین آن می داند. به باور ما تحقق این نگرش در گرو “جلب رضایت مشتری و خلق مشتریان وفادار” می باشد و بدین منظور، ما “نظام مدیریت کیفیت” را مطابق با خواسته های  استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 ، ISO10002:2014 و ISO10004:2012 اجرا نموده و خود را ملزم به بهبود اثربخشی آن می دانیم. رئوس خط مشی کیفیت و مشتری مداری خودرا به شرح ذیل  اعلام مینماید.

  1. تلاش در جهت کسب اعتماد و اطمینان مشتریان از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آنها، انجام شایسته و دقیق حمل و نقل ها برمبنای پایبندی به اصول کاری و الزامات قانونی و تعهد به رعایت برنامه زمان بندی و اجرای به موقع حمل و نقل ها

  2. افزایش سطح رضایت مشتریان و رسیدگی موثر و به موقع به شکایات و موارد نارضایتی مشتریان و جبران سریع خدمات نامنطبق ارایه شده به مشتری با توجهبه الزامات قانونی ومقررات مرتبط و همچنین الزامات مالی و عملیاتی و سازمان و دروندادهای مشتریان و ذینغعان

  3. ارتقای کیفی و ایمن عملیات حمل و نقل از طریق ارزیابی و انتخاب صحیح راننده های دوره دیده و وسایط نقلیه مطمئن و نظارت مستمر بر ارائه خدمات توسط راننده ها و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنها

  4. توجه به کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه و عامل کسب و کار از طریق جذب کارکنان شایسته، ارتقای سطح دانش فنی آنها و برگزاری آموزشهای مورد نیاز و استفاده از ابزارهای مدیریت دانش در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی 

  5. تعهد و التزام عملی به بهبود مستمر شرکت از طریق اندازه گیری عملکرد فرایندها و تدوین و پایش اهداف کیفیتی

  6. افزایش درآمدها و شاخص های سودآوری حاصل از ارائه خدمات حمل و نقل شرکت از طریق گسترش فعالیت های شرکت و عقد قرادادهای جدید

  7. افزایش توان رقابتی در بازار از طریق شناسایی ریسک های کسب  و کار و اتخاذ استراتژی های مناسب

اینجانب با اعتقاد کامل به نظام مدیریت کیفیت و خط مشی مذکور و تعهد به بازنگری سالیانه آن، از آنجا که موفقیت این نظام بستگی به مشارکت تمامی همکاران شرکت دارد، از کلیه مدیران و کارکنان شرکت انتظار دارم نسبت به لحاظ نمودن خط‌مشی کیفیت و مشتری مداری در تمام فعالیتهای اجرایی خود، اقدام نموده و با تعهد و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود این نظام، زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند. بدیهی است اینجانب نیز از کلیه فعالیت‌های تعیین شده در این مسیر و تامین بسترها و منابع لازم، حمایت کامل خواهم نمود.